REGULAMIN

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Podmiot prowadzący:

RADECKA, Lucyna Radecka

34- 235 Bystra 610

NIP: 735-134-30-02

REGON:490822490

Strona internetowa: www.lensen.pl

Adres poczty elektronicznej: info@lensen.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.lensen.pl

II PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.Przedmiotem przeprowadzonych przez strony transakcji sprzedaży  za pośrednictwem sieci Internet są produkty wymienione w informacji przedstawionej na stronie internetowej www.lensen.pl, w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja ta spełnia wymogi zawarte w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 ze zmianami), nie stanowi oferty Sklepu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2.Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnej zmiany cen produktów, wycofania produktów, wprowadzenia do informacji nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.lensen.pl bądź wprowadzania w niej zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.Sklep zapewnia, że dokłada najwyższych starań aby produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu nie różniły się od produktów wysyłanych do Klientów. Jednakże w związku z tym, że produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu są jedynie przykładem konkretnych produktów, Sklep zastrzega sobie możliwość, że produkty wysyłane Klientom mogą się nieznacznie różnić od przedstawianych na stronie internetowej.

III ZAMÓWIENIA

1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.lensen.pl.

2.Zamówienia na produkty składane są za pomocą formularzy zamówień dostępnych na stronie internetowej, o której mowa w pkt 1. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji Klienta w systemie informatycznym strony internetowej Sklepu i ustalenia hasła dostępu do konta Klienta utworzonego w tym systemie.

3.Formularz zamówienia winien być wypełniony kompletnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zamówionego produktu  w przypadku podania w formularzu zamówienia nieprawidłowych bądź niekompletnych danych. Ponowna realizacja zamówienia w przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu błędów adresowych jest możliwa po dokonaniu ponownej opłaty za przesłanie przesyłki oraz pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem  przesyłki w przypadku jej zwrotu do nadawcy. Złożenie zamówienia w systemie informatycznym Sklepu stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz  akceptacją jego postanowień.

5.Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest automatycznie wysyłane na podany przez Klienta adres e-mail. Z tym momentem umowę sprzedaży zamówionego towaru uważa się za zawartą. Brak danych osobowych i adresowych oznacza nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zamiany danych osobowych lub adresowych, Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu każdorazowo o fakcie zmiany i wskazania aktualnych danych.

6. Sklep zapewnia Klientowi utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej umowy przez stosowany system informatyczny, a dostęp do jej treści – poprzez możliwość wydrukowania treści złożonego zamówienia i jego potwierdzenia. Utrwalenie istotnych postanowień zawartej umowy następuje również poprzez doręczenie Klientowi wraz z przesyłką paragonu bądź, na życzenie Klienta, faktury VAT. Umowa zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

7.Wszelka dalsza korespondencja odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Klienta i Sklepu: info@lensen.pl

IV WPŁATY NALEŻNOŚCI NA RZECZ SKLEPU

1.Klientowi przysługuje prawo wyboru formy płatności należności za zakupiony produkt spośród następujących opcji:

a)przedpłata na rachunek bankowy Sklepu wskazany na jego stronie internetowej,

b)płatność kartą płatniczą,

c)płatność przy pomocy portfela elektronicznego.

2.W przypadku złożenia zamówienia, z opcją przedpłaty, gdy przedpłata nie wpłynie na konto bankowe Sklepu w terminie do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, będą anulowane po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Klienta.

V KOSZTY PRZESYŁKI

1. Przesyłka produktów na terenie RP jest darmowa.

VI WYSYŁKA

1.Realizacja zamówienia rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

2.Sklep przystąpi niezwłocznie do realizacji zamówienia pod warunkiem, że zamówiony produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności całości lub części produktu objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji, (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia w całości lub w części), względnie zmianie zamówienia. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia z powodu niedostępności zamówionego produktu w ciągu 30 dni od potwierdzenia przez Klienta zamówienia, Klient zawiadamiany jest o tej okoliczności, a w przypadku, gdy dokonał już przedpłaty jest ona zwracana przez Sklep w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.

3.Wysyłka zamówionych produktów następuje w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpływu na koncie bankowym.

4.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpływu na koncie bankowym.

5.Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

6.Złożenie zamówienia jest zobowiązaniem do odbioru produktów. Klient nie może zmienić zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji. Do momentu wysyłki produktów Klient może wycofać złożone zamówienie w całości. Powyższe nie dotyczy produktów na specjalne zamówienie. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem dobranoc@e-dobranoc.pl

VII ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1.Odbiór przesyłki od przedstawiciela operatora świadczącego usługi w zakresie dostarczania przesyłek winien być potwierdzony przez Klienta  poprzez pisemne pokwitowanie. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty, uszkodzenia i zniszczenia.

2.W trakcie odbioru  przesyłki  Klient zobowiązany jest  do sprawdzenia stanu przesyłki w celu stwierdzenia czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki Klient zobowiązany jest zażądać sporządzenia przez przedstawiciela podmiotu dokonującego doręczenia protokołu szkodowego określającego imię i nazwisko (firmę) Klienta, numer zamówienia, rodzaj przesyłki i opis uszkodzenia oraz zawierającego podpisy Klienta i przedstawiciela doręczyciela (poczty, firmy kurierskiej).

VIII ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271), Sklep zapewnia Klientowi prawo zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie na adres Sklepu, określony w pkt I niniejszego regulaminu, zakupionego produktu w kompletnym i nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, wraz z oryginałem faktury VAT bądź paragonem oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Koszty odesłania produktu ponosi Klient.

2.Zwrot należności za zwrócone przez Klienta produkty nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sklep zwrotu produktów na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

3.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i przewoźnika przesyłki. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klientowi przysługuje prawo do uzyskania bonifikaty cenowej, wymiany produktu na zgodny ze złożonym zamówieniem, nieodpłatnej naprawy produktu lub odstąpienia od umowy za wzajemnym zwrotem produktu i uiszczonej za niego ceny kupna. W przypadku zgłoszenia reklamacji reklamowany towar wraz z protokołem szkodowym (jeżeli został sporządzony zgodnie z obowiązkiem określonym w ust. 3) winien zostać odesłany przesyłką pocztową na adres Sklepu na koszt Klienta, który to koszt podlegał będzie rozliczeniu w przypadku uznania reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie zewnętrznym  dostarczonych produktów  w porównaniu z zamówionymi produktami, oglądanymi uprzednio na stronie internetowej sklepu powadzonego przez usługodawcę, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora komputerowego Klienta.

5.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku nieustosunkowania się przez Sklep do reklamacji w terminie 14 dni, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana.

6.Po uznaniu reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, jeżeli Klient zażądał wymiany. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne w Sklepie produkty w równoważnej cenie lub zwróci Klientowi cenę nabycia produktu,  w zależności od wyboru Klienta.

7.Zwrot należności za reklamowane produkty (całości lub części w wysokości uzgodnionej bonifikaty) oraz kosztów wysyłki towaru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.

8.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klientów za zaliczeniem pocztowym („za pobraniem”).

9.W przypadku zwrotu lub wymiany produktu na inny bądź udzieleniu bonifikaty w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi wystawiona zostanie i doręczona Klientowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru faktura korygująca.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie dane użytkowników są poufne i są wykorzystywane tylko do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w systemie Sklepu internetowego nie są udostępnianie osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i złożone zamówienie, oraz do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia z bazy po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej.